Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az Info tv-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

 

A köznevelési intézmények közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatait a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 23-24. §-aiban foglaltak alapján az intézményi közzétételi listában lehet elérhetővé tenni.

           

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót

A 2011. évi CXC. törvény 50-51. § szabályozza

b) a beiratkozásra meghatározott időt,

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése alapján az első évfolyamosok beíratásának idejét a Zalaegerszegi Járási Hivatal határozta meg.

a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát

Az iskola szakmai alapdokumentuma alapján:
6. Köznevelési alapfeladat...
... 6.1.1.1. napplai rendszerű iskolai oktatás
6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat
6.1.1.3. 1. évfolyamtól 8. évfolyamig
6.1.1.4. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus sprektumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)
6.1.2. Egész napos iskolai képzés (1. évfolyamtól 4. évfolyamig)
6.1.3. egyéb foglalkozások: napközi
6.1.4. a feladatellátási hely maximális felvehető tanulói létszáma: 448 fő 

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

229/2012.VIII.28. Korm. rendelet 33.§ b. pontja alapján a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben térítésmenetesen biztosított a köznevelési közfeladatok köre.           

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

 Kajári Attila a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója összefoglaló köszöntője Iskolai Hirmondó 2017.

Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi helyszíni ellenőrzésének időpontja 2015.12.10.

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

Az iskola Házirendje tartalmazza.           

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,

 Tanfelügyelet eljárás - Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola

Értékelés befejezése: 2017. dec. 17.

1. Pedagógiai folyamatok

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

• A pedagógusok differenciált tervezőmunkájának megvalósítása a csoporttól eltérő egyéni tanulási utak jelölésével/ kiemelt figyelmet igénylő tanulók esetében/, • Az éves tervektől való eltérések jelölése a tanmenetekben, javasolt a tervek bővítése megjegyzés rovattal, ahova a reflexiók is megfogalmazhatók és rögzíthetők /, • Az intézményi önértékelés kiterjesztése a nevelőtestület további tagjaira, az intézményre, • A stratégiai és operatív dokumentumok, intézkedési tervek valamint az intézményi önértékelés elvárásainak harmonizációja. • Belső ellenőrzési rend átalakítása összhangban a külső szakmai ellenőrzésekkel.

Kiemelkedő területek:

• A stratégiai dokumentumok jogszabályi és tartalmi változásokat követő áttekintése, korrekciója

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

-

Kiemelkedő területek:

• Családias, környezetbarát, gyermekközpontú intézményként, összetartó iskolai közösségként funkcionálnak, melyre jellemző a partnerközpontú működés, innovatív beállítottság. • A tanulók személyes és közösségi kompetenciáinak fejlesztése változatos szabadidős és intézményi programkínálattal. • Tanulási esélyegyenlőség biztosítása tanórai és tanórán kívüli keretben. • Példaértékű intézményi egészségfejlesztés és környezettudatos nevelés.

3. Eredmények

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

• A diákok viselkedéskultúrájának fejlesztése. • A napközis foglalkozások felzárkóztató és tehetséggondozó szerepének hatékonyabbá tétele. • A pedagógus-önértkelés eredményeinek összegzése. esetében.

Kiemelkedő területek:

• Az intézmény szakszerű oktatási módszereket alkalmaz. • Családias, partnerközpontú környezet. • Átfogó ellenőrzési rendszer munkamegosztáson alapuló működtetése. • Példamutató a partneri együttműködés az iskola környezetének fejlesztésében. • Kiemelkedő az Öko munkaközösség tevékenysége, a nívócsoportok működtetése, az ottani tapasztalatok feldolgozása.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

• Egységesebb teherviselés, az éves feladatok, felelősök konkrétabb tervezése. • Az intézményen kívüli tanfolyamokon, továbbképzéseken szerzett ismeretek továbbadására, a tudásmegosztás hatékonyságának fejlesztésére további lehetőségek keresése.

Kiemelkedő területek:

• A szakmai elvárásokra támaszkodva a munkaközösségek eredményes együttműködése. • Kiemelkedő az ÖKO munkaközösség és a pályázatmegvalósító "csoport pályázati" tevékenysége, szervezett programjai.

5. Az intézmény külső kapcsolatai

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

• Panaszkezelés módjának dokumentálása.

Kiemelkedő területek:

• Kiemelkedő részvétel a helyi közéletben, a különböző társadalmi szakmai szervezetek munkájában. • Külső partnerek tájékoztatása: Iskolai Hírmondó című kiadvány megjelentetése, iskolai honlap.

6. A pedagógiai munka feltételei

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

• Saját fejlesztésű innovációs jó gyakorlatok bemutatása az intézményen belül és kívül is.

Kiemelkedő területek:

• Az intézmény hagyományápoló és hagyományteremtő munkája.

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

-

Kiemelkedő területek:

• Iskola környezeti nevelése. ÖKO munkaközösség működése. • A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök.

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

lásd "Dokumentumok" menü

.

.

.

 

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

 Betöltött pedagógus munkakörök

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,

  Betöltött NOKS munkakörök 

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,

 Az országos mérések eredményei 2018. évtől kezdődően lekérhetők az alábbi linken:

https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx

 Idegen nyelvi mérés eredményei 6. évfolyam

 Idegen nyelvi mérés eredményei 8. évfolyam

 Országos mérések eredményei 6. évfolyam

 Országos mérések eredményei 8. évfolyam

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

A 2017-2018. I. félév adatai:
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem éri el a közepes (3) szintet ha az alapfokú nevelés-oktatásban vesz részt, és a 2,5 szintet, amennyiben a középfokú nevelés-oktatásban vesz részt - 3 fő
A félév értékelésénél, minősítésénél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma - 1 fő
A félév szorgalmának értékelésénél, minősítésénél hanyag (2) minősítést kapott tanulók száma - 1 fő
Az adatszolgáltatási időszak félévének értékelésénél, minősítésénél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma - 1 fő
Az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett tanulók száma - 0 fő

A 2017-2018. II. félév adatai:
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem éri el a közepes (3) szintet ha az alapfokú nevelés-oktatásban vesz részt, és a 2,5 szintet, amennyiben a középfokú nevelés-oktatásban vesz részt - 1 fő
A félév szorgalmának értékelésénél, minősítésénél hanyag (2) minősítést kapott tanulók száma - 1 fő
Az adatszolgáltatási időszak félévének értékelésénél, minősítésénél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma - 0 fő
Az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett tanulók száma - 0 fő

...

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,

Az iskola pedagógia programja alapján:
...
A tanórán kívüli foglalkozások szervezése:
1. A szakkörök:
 A foglalkozások meghirdetése minden év szeptember 1. hetében történik.
 Jelentkezés a szülő írásbeli kérelmére szeptember 1. hetében történik.
 A szakkörök időtartama szeptember 2. hetétől június utolsó tanítási napjáig tart.
2. Korrepetálás, felzárkóztatás, gyógytestnevelés:
A szakértői szakvéleményben meghatározottak, iskolaorvos vagy a szaktanár javaslata
alapján.

A 2018-19. tanévben igénybe vehető egyéb foglalkozások:
„Észpörgető” Matematika - 3-4. évf. szerda 7. óra
Matematika szakkör 1-2. évf. hétfő 7. óra
Matematika előkészítő - 8. évf. hétfő 8. óra
TehetséggondozásTörténelem-felső tagozat hétfő 8. óra
Magyar előkészítő 8. évf. péntek 7. óra
Olvasó szakkör 2. évf. csüt. 6. óra
Énekkar hétfő 7. óra
Rajz szakkör alsó tagozat kedd 6–7. óra
Rajz szakkör alsó tagozat kedd 8-9. óra
Helyesíró szakkör 6. évf. csüt. 6. óra
Fizika szakkör 7. évf. hétfő 7. óra
Labdarúgás 1. évf. hétfő 7. óra
Labdarúgás 2. évf. szerda 7. óra
Foci - lány kedd 9. óra
Kosárlabda csüt. 8. óra
Kölyökatlétika kedd 7-8. óra
Elsősegély szakkör felső tagozat szerda 7. óra 

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,

Az iskola pedagógiai programja tartalmazza:
...
2.11. A TANULÓK OTTHONI (NAPKÖZI, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSÉHEZ
ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK
ELVEI ÉS KORLÁTAI
A rendszeres otthoni munka, a házi feladat nagyon fontos. Elsősorban az órán elsajátított
ismeretek begyakorlására, elmélyítésére és minél szélesebb körű alkalmazására szolgál.
A nagyobb részt mechanikus, mindenkitől azonos megoldást váró munkán túl igen lényegesek
az egyéni fejlődést, gondolkodást biztosító feladatok.
A házi feladat meghatározásának elvei:
 A pedagógusok 3-féle szándékkal választják ki az otthon elvégzendő tennivalókat:
- erősíteni kívánják az órákon megtanultakat,
- fejleszteni akarják adott témában a tanulók különféle készségeit,
- az új anyagot kívánják a feladattal előkészíteni.
 Az iskolai tanítási időszakban található hétvégékre, tanítási szünnapokra, hosszabb
szünetekre nem ad fel több házi feladatot, mint azt a heti rendszeres munka során teszi.
Kivételt képeznek ez alól a kötelező olvasmányok, memoriterek, hosszabb távú feladatok,
megfigyelés, kísérlet, gyűjtő munka. A mindennapos házi feladatok a kerettantervben
megfogalmazott célok elérése érdekében az órai munkának megfelelően, azzal összhangban
kerülnek kiadásra, a tantárgyat oktató szaktanár belátása szerint.

2.5. A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE,
A MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM MINŐSÍTÉSE
A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése, minősítése
Az iskola a nevelő és oktató munka lényeges feladatának tekinti a tanulók tanulmányi
munkájának folyamatos ellenőrzését, értékelését a pedagógiai tevékenység megfelelő
fejlesztése, az eredmények, hiányosságok feltárása, a szülők hiteles tájékoztatása érdekében.
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes tantárgyak jellegzetességeinek
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája, gyakorlati tevékenysége alapján
ellenőrzik, értékelik.
...
Írásbeli beszámoltatás, értékelés:
A nevelők a tanulók tudását írásbeli formában egy-egy témakörön belül, az egyes témakörök
végén, valamint év elején, félévkor, tanév végén rendszeresen ellenőrzik, értékelik. Ennek
formái:
 Írásbeli felelet egy vagy több témából.
 Témazáró dolgozatok az egyes témakörök végén.
 Év eleji, félévi, év végi felmérések.
 Írásbeli felelet
 Tollbamondások, ahol a helyesírás értékelése hibapontok szerint kidolgozott
javítókulccsal történik.
 Magyar nyelv és irodalomból továbbá: fogalmazások, műelemzések, nyelvtani
elemzések;
 alsó tagozaton: szövegértés, írás, íráshasználat kerül még írásban értékelésre.
 Idegen nyelvekből: szódolgozatok, fordítások egészítik ki a beszámoltatás írásbeli
formáit.
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében az írásbeli
dolgozatok, felmérések értékelésekor az elért pontszám érdemjegyekre történő átváltását a
következő százalékok alapján végzik el a nevelők:
100 % - 91 % = 5 /kiváló/
90 % - 76 % = 4 /jó/
75 % - 51 % = 3 /megfelelő/
50 % - 31 % = 2 / felzárkóztatásra szorul/
30 %- 0 % = 1 /gyenge/
Első évfolyamon és második évfolyam első félévében szöveges minősítő jelzéseket adunk a
tanuló teljesítményéről.
Az értékhatárokon belül az osztály szintje, a feladatlap nehézségi foka szerint kisebb
változtatás megengedhető.
A tanulók munkaterheinek csökkentése, arányos elosztása érdekében az írásbeli beszámoltatás
korlátait is meghatározzuk. Ezek a következők:
 A témazáró dolgozatok, év eleji, félévi, év végi felmérések, több témát felölelő írásbeli
feleletek időpontjáról előző tanítási héten, az írásbeli számonkérés többi formájának
időpontjáról előző tanítási órán tájékoztatjuk a tanulókat. A témazáró dolgozatok
osztályzatait piros színnel jegyezzük be az értékelő naplóba, a félévi és tanév végi
osztályzatok megállapításánál duplán vesszük figyelembe.
 Az értékelő naplóba a feleletek kék, a szorgalmi feladatok, illetve a memoriterek zöld
színnel kerülnek bejegyzésre.
 Egy tanítási napon felső tagozaton legfeljebb 2, alsó tagozaton legfeljebb 1 témazáró
dolgozatot írhatnak a tanulók.
 Az írásbeli beszámoltatás időtartama alkalmanként legfeljebb 45 perc lehet.  

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,

Az iskola pedagógiai programja tartalmazza:
...
1.9. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI
Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák, azaz:
 osztályozó vizsgák,
 különbözeti vizsgák,
 javítóvizsgák.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
A 250 óránál illetve a tanórák éves óraszámának 30 %-ánál többet mulasztott tanulók és a
magántanulók esetében az osztályozó vizsga tantárgyai a következők:
1. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika.
2- 3. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret.
4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, idegen nyelv
5-6. évfolyamon: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika,
természetismeret, idegen nyelv
7-8. évfolyamon: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, fizika,
biológia, kémia, földrajz, idegen nyelv
A vizsgáztatás során az Nkt. 64.§-71.§-ait vesszük figyelembe. 

i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

1.a - 20 fő
1.b - 22 fő
2.a - 16 fő
2.b - 15 fő
3.a - 30 fő
3.b - 25 fő
4.a - 18 fő
4.b - 18 fő
5.a - 25 fő
5.b - 22 fő
6.a - 23 fő
6.b - 17 fő
7.a - 18 fő
7.b - 19 fő
8.a - 19 fő
8.b - 20 fő